A A A

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

"TROSKA O TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ"

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie "Troska o Twoją Przyszłość", zwane dalej Stowarzyszeniem może używać skrótu Stowarzyszenie "ToT-P".
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa polskiego wyszczególniając Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 4. Stowarzyszenie może pełnić zadania organizacji pożytku publicznego.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Potok, znajdująca się na terenie gminy Jedlicze.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej.
 3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostać członkiem tych organizacji.

§ 3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

Celem Stowarzyszenia są działania w sferze następujących zadań publicznych:

 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 2. Prowadzenie działalności charytatywnej;
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 4. Działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych;
 5. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 6. Przeciwdziałanie, zapobieganie oraz profilaktyka alkoholizmowi, narkomani i patologiom społecznym;
 7. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej;
 8. Działania wspierające na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania (prowadzenie działalności: żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, świetlica);
 9. Organizacja, pielgrzymek, wycieczek, wszelkiego rodzaju krajoznawstwa, wypoczynku dla podopiecznych Stowarzyszenia;
 10. Promocja regionu i rozwój turystyki;
 11. Organizacja wszelkich działań ukierunkowanych na indywidualny rozwój twórczy człowieka w ciągu całego życia;
 12. Kształtowanie i propagowanie zachowań prozdrowotnych w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;
 13. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 14. Promocji zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 15. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 16. Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 17. Inicjowanie i wspieranie instytucji pozarządowych oraz innych form opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi;
 18. Działania na rzecz ochrony środowiska.

§ 5

 1. Wszystkie cele Stowarzyszenia wyszczególnione w § 4 realizowane są jako odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa.
 2. Dochody z działalności odpłatnej przeznaczone są w całości na działalność statutową.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów, kursów, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele Stowarzyszenia;
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej i badawczej, współpraca i wymiana doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, placówkami naukowo- badawczymi w kraju i zagranicą;
 3. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych i krajoznawczych dla podopiecznych Stowarzyszenia;
 4. Propagowanie i organizowanie wymian międzykulturowych, w szczególności poprzez organizowanie wyjazdów, warsztatów, prelekcji;
 5. Organizowanie wypoczynku dla podopiecznych Stowarzyszenia;
 6. Organizowanie imprez kulturalnych i charytatywnych;
 7. Prowadzenie świetlic dla podopiecznych Stowarzyszenia;
 8. Fundowanie stypendiów;
 9. Organizowanie zajęć dodatkowych i poza lekcyjnych dla dzieci i młodzieży;
 10. Prowadzenie zajęć aktywizacji osób starszych;
 11.  Prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży;
 12.  Organizowanie pomocy stałej i doraźnej poprzez przekazywanie darów materialnych w tym żywności, środków czystości,  leków itp.;
 13.  Organizowanie pomocy finansowej dla osób potrzebujących;
 14.  Prowadzenie różnych form materialnego i terapeutycznego wsparcia oraz aktywizacji osób wykluczonych społecznie oraz ich rodzin;
 15.  Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a osoby pełnoletnie nie pozbawione praw publicznych.
 2.  Przyjęcia nowych członków:
  1.  zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiegow terminie 14-dniowym;
  2.  honorowych dokonuje się poprzez przyjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec.

§ 8

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 9

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach.
 2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4.  Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 10

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
 2. Uczestniczenia w walnych zebraniach członów.
 3.  Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4.  Regularnego opłacania składek.
 5. Propagowania celów Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak być głosem doradczym dla statutowych władzach
 2. Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 3.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraj uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 12

 1. Członkowstwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;
  2.  naruszania statutu, nieprzestrzegania postanowień i uchwał Stowarzyszenia;
  3. działania na szkodę Stowarzyszenia;
  4.  nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający sześć miesięcy;
  5. działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
  6. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
  7. śmierci członka.
  8.  Decyzję o utracie członkowstwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
  9. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia może odwołać się do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Odwołanie jest rozpatrywane na Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.

§ 14

 1. Nie można łączyć funkcji we władzach wymienionych w § 13.
 2. Członkiem władz wymienionych w  § 13 nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigana z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie władz wymienionych w § 13 mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 4. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 6. W razie gdy, skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 7. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW


§ 15

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Członek Stowarzyszenia może brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia tylko osobiście.
 3. Każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos.
 4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyłączeniem zmian Statutu.
 6. W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia następne Zebranie powinno odbyć się w terminie jednego miesiąca od daty zwołania Walnego Zebrania Członków.
 7. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone na Zebranie. Członkowie wspierający mają głos doradczy. Na Walne Zebranie zaprasza się również członków honorowych.
 8. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 9. Zwyczajne Walne Zebranie:
  1. zwołuje Zarząd raz w roku najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku, jako zebranie sprawozdawcze, oraz co pięć lat, jako zebranie sprawozdawczo- wyborcze;
  2.  zwoływane jest drogą mailową, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed jego terminem;
  3.  jest ono ważne gdy w pierwszym terminie bierze w nim udział minimum 50% członków Stowarzyszenia, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia.
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
   1.  z własnej inicjatywy;
   2.  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członów zwyczajnych Stowarzyszenia.
   3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 16

Uchwały w sprawie zmian w statucie i likwidacji Stowarzyszenia wymagają większości 3/4 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.  Głosowanie jest jawne.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określenie szczegółowych sposobów realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Określenie głównych kierunków działalności i rozwoju Stowarzyszenia.
 3. Określanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Uchwalenie Statutu oraz zmian w nim.
 5. Uchwalanie budżetu.
 6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 7. Wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 8. Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie członkostwa.
 11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 12. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 13. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 14. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 15. Podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji krajowych i międzynarodowych.
 16. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD


§ 18

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Zarząd spośród siebie wybiera: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Członka Zarządu.
 4. Członek zarządu może pełnić swą funkcję więcej niż jedną kadencję.
 5. Każdy członek Zarządu może zostać odwołany w dowolnym czasie.
 6. Członków Zarządu powołuje i odwołuje uchwałą Walne Zebranie Członków.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub jeden z Członków Zarządu.
 8. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu

Koleżeńskiego oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 2. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i finansowych składają Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.
 3. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje całokształtem prac Zarządu.

 


 

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia z wyjątkiem zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków, a w szczególności:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
 2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 7. Przyjmowanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 9. Podejmowanie uchwał  o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, z wyjątkiem nabywania lub zbywania nieruchomości Stowarzyszenia.


KOMISJA REWIZYJNA


§ 20

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
 4. Szczegółowy tryb Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję.

§ 21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań finansowych i stawianie wniosków w podmiocie absolutnym.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
 5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności.
 6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI


§ 22

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób.
 2. Sąd Koleżeński ma prawo zasięgania opinii prawnych.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych naczelnych władz Stowarzyszenia.
 4. Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim i organizację jego pracy określa regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Sąd Koleżeński.
 5. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb i zwołuje je przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

§ 23

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Orzekanie w sprawach spornych między członkami Stowarzyszenia.
 2. Orzekanie w sprawach honorowych oraz wynikłych z nieprzestrzegania Statutu, regulaminów.
 3. Orzekanie w sprawnie działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 24

Kary organizacyjne, które może wymierzyć Sąd Koleżeński, to:

 1. Upomnienie.
 2. Nagana.
 3. Zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 1 do 6 miesięcy.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

§ 25

Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:

 1. Składek członkowskich.
 2. Spadków, darowizn i zapisów.
 3. Środków pochodzących z ofiarności publicznej, ze sponsoringu.
 4. Dotacji, subwencji, udziałów i lokat.
 5. Dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 6. Dochodów z własnej działalności gospodarczej.
 7.  Ze źródeł zagranicznych w tym pochodzących z Unii Europejskiej.

§ 26

 1. Całość dochodów Stowarzyszenia przeznaczona jest na działalność statutową Stowarzyszenia.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Stowarzyszenia z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przez prawo składa Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa.
 6. Jednostka prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Rok obrachunkowy kończy się z końcem roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2012 roku.

§ 27

Zabronione jest:

 1. Udzielanie przez Stowarzyszenie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków lub jego pracowników oraz osób, z którymi w/w członkowie są spokrewnieni.
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3.  Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zakupywanie na szczególnie niekorzystnych warunkach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA


§ 28

 1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej zgodnie z § 16 Statutu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji majątku Stowarzyszenia.
 3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
 4. W przypadku likwidacji majątku Stowarzyszenia przeznacza się go na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Andrzeja Boboli w Potoku, szczegółowo określonych przez Walne Zebranie Członków.

 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

 1. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia w KRS, członkowie założyciele stają się zwyczajnymi Członkami Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104);
  2. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873).